مواد شیمیایی پایه آلی

آمین ها

اسید آلی

الدهید و کتون

الکل،هیدروکسی بنزن و اتر

بنزن و مشتقات

سایر مواد شیمیایی آلی

نمک های آلی

هیدروکربن ها و مشتقات

کربوهیدرات ها