سازهای سنتی

بالابان

تار

تنبور

تنبک

دایره و دف

دو تار

دوزله

رباب

سرنا

سنتور

سه تار

طبل و دهل

عود

قانون

قیچک

نقاره

نی

نی انبان

کرنا

کمانچه