صنایع دستی دریایی

صنایع دستی دریایی (تراش صدف )

نقاشی روی صدف