تجهیزات صحافی و پرس

دستگاه صحافی

دستگاه پرس کارت

مواد مصرفی و جانبی

چسب گرم و سلفون کش

کاتر و گیوتین کاغذ

گوشه گرد کن و خط تا